Plant 5-11 Oed

EISTEDDFOD Y FENNI DYDD SADWRN 21AIN EBRILL 2018

Mae croeso cynnes i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ble bynnag y maen nhw’n byw, Gallant gystadlu yn Gymraeg neu yn Saesneg, fel unigolion, neu fel aelodau o grwpiau, ysgolion neu syfydlaoedd.

Cystadlaethau

Mae cystadlaethau yn cynnwys canu (lleisiol ac offerynnol), dawnsio gwerin, dawnsio disgo a llefaru ar gyfer unigolion a grwpiau. Gellir gweld rhestr lawn yn y ffurflen gais (gwelir “Sut i gystadlu” isod).

Dyddiadau ac amseroedd

 • Dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau: 9ed Mawrth 2018.
 • Cynhelir rhagbrofion (os oes mwy na 3 chais i’r gystadleuaeth) cyn yr eisteddfod.
 • Cystadlaethau terfynol ar y llwyfan: o 9 o’r gloch ymlaen, Dydd Sadwrn 21ain Ebrill 2018.

Lleoliad

Ysgol Brenin Harri’r VIII, Hen Ffordd Henffordd, Y Fenni, NP7 6EP

Gwobr y corau!

Bydd y côr buddugol yn derbyn tarian arbennig i’w chadw am flwyddyn, yn ogystal â chopi bach o’r darian.

Rheolau cystadlu

 • Rhaid i oedolyn cyfrifol, boed yn riant neu warcheidwad, yn athro neu’n arweinydd cymdeithas, fod gyda phlant dan 12 oed bob amser.
 • Gall cystadleuwyr ddewis eu darnau eu hunain, ond eu bod o fewn 3 munud o hyd.
 • Rhaid i’r deunyddiau a ddefnyddir, gan gynnwys testunau, cerddoriaeth a chaneuon, fod yn addas i bob oedran. Gwaherddir unrhyw berfformiad sy’n cynnwys deunydd anaddas.
 • Am resymau diogelwch a gofod, rydym wedi gosod uchafswm ar gyfer y niferoedd sy’n cystadlu yn y cystadlaethau i ensembles offerynnol a dawnsio disgo.

Cystadlaethau cerddorol

 • Rhaid i gystadleuwyr ddod â 2 gopi o’r gerddoriaeth gyda nhw, gan gynnwys y copi gwreiddiol. Mae un ar eu cyfer eu hunain a’r llall ar gyfer y beirniad; dylai enw’r cystadleuydd a rhif y gystadleuaeth fod ar y copi hwn. Byddwn yn dinistrio copïau ar ôl yr eisteddfod, i gydymffurfio â’r Ddeddf Hawlfraint.
 • Bydd yn rhaid gwahardd unrhyw gystadleuydd nad yw’n cyflwyno cerddoriaeth.
 • Gall arweinwyr neu cyfeilydd fod yn oedolion neu’n blant.
 • Gofynnir i gystadleuwyr os oes angen cyfeilydd arnynt roi gwybod i’r trefnwyr a chyflwyno’r cyfeiliant ymlaen llaw (gweler y ffurflen gais isod).
 • Rhaid i’r ensemble offerynnol gynnwys o leiaf 2 fath gwahanol o offerynnau.

Cystadlaethau llefaru

Gofynnir i’r cystadleuwyr ddod â 2 gopi o’r darn ar gyfer y beirniad a’r trefnydd.

Sut i gystadlu

Gallwch gwblhau’r ffurflen gais ar-lein.

Os hoffech chi gopi caled o’r gais, cysylltwch â Rosemary Williams ar 01873 811814 neu davidwilliams177@btinternet.com neu drwy’r post at: Rosemary Williams, 7 Cwrt Newydd, Crughywel, Powys, NP8 1AQ

Rhagor o wybodaeth

Os oes ymholiadau gennych, cysylltwch â Rosemary Williams ar 01873 811814 neu davidwilliams177@btinternet.com

Nodiadau

 • Bydd pob cystadleuydd sy’n cael llwyfan yn derbyn medal a beirniadaeth ysgrifenedig.
 • Croeso cynnes i ymwelwyr. Gall oedolion brynu tocyn am £3.00 yn y rhagbrofion, sy’n rhoi mynediad i’r rhagbrofion i gyd ac i’r cystadlaethau terfynol ddydd Sadwrn 21ain Ebrill
 • Mae plant a phobl ifanc i fyny at 18 oed yn dod i mewn am ddim.
 • Byddwn yn tynnu ffotograffau ac yn eu defnyddio i hybu’r eisteddfod.
 • Gwahoddir y côr buddugol (cystadleuaeth rhif 17) i berfformio yng nghystadlaethau terfynol yr oedolion yn Yr Eglwys Methodistiad, Stryd Y Castell, Y Fenni NP7 5EE am 7 o’r gloch ar Fehefin 16eg 2018.

RHAGBROFION

Cynhelir rhagbrofion os oes mwy na thri chais ar gyfer unhryw gystadleuaeth. Bydd rhagbrofion os oes mwy na thri chais ar gyfer unrhyw gystadleuaeth.

Codir tâl mynediad i’r rhagbrofion o £3.00 i oedolion, sy’n mynd tuag at y gost o drefnu’r eisteddfod.  Mae’r tocyn a geir yn y rhagbrofion hefyd yn rhoi mynediad i’r eisteddfod ar 21ain Ebrill 2018.

Dyddiadau a lleoliadau rhagbrofion 2018

Mae’r rhagbrofion i gyd yn dechrau am 4.30 y prynhawn.

Cystadlaethau      Dyddiad      Lleoliad   
Dawnsio (gwerin a disgo)

Darllen ar olwg gyntaf

Llun, Mawrth 19eg Ysgol Deri View
 Llefaru  Mawrth, Mawrth 20ain Ysgol Llandeilo Pertholau
Canu  Mercher, Mawrth 21ain  Ysgol Gymraeg Y Fenni
Offerynnol a Phiano  Iau, Mawrth 22ain  Ysgol Cantref
 Ensemble Offerynnol Llun, Mawrth 26ain Ysgol Llanffwyst Fawr
 Côr  Mawrth, Mawrth 27ain  Ysgol Gymraeg Y Fenni

 

Sicrhewch eich bod chi’n dod â 2 gopi o’r gerddoriaeth a’r llefaru i’r rhagbrofion.