Plant 5-11 Oed

EISTEDDFOD Y FENNI DYDD SADWRN 30ain MAWRTH 2019

Mae croeso cynnes i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ble bynnag y maen nhw’n byw, Gallant gystadlu yn Gymraeg neu yn Saesneg, fel unigolion, neu fel aelodau o grwpiau, ysgolion neu syfydlaoedd.

Cystadlaethau

Mae cystadlaethau yn cynnwys canu (lleisiol ac offerynnol), dawnsio gwerin, dawnsio disgo a llefaru ar gyfer unigolion a grwpiau. Gellir gweld rhestr lawn yn y ffurflen gais (gwelir “Sut i gystadlu” isod).

Dyddiadau ac amseroedd

 • Dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau: 12ed Mawrth 2019.
 • Cynhelir rhagbrofion (os oes mwy na 3 chais i’r gystadleuaeth) ar fore Sadwrn, Mawrth 30ain yn Ysgol Brenin Harri VIII.
 • Cystadlaethau terfynol ar y llwyfan: o 9:00 ymlaen, Dydd Sadwrn 30ain Ebrill 2019

Lleoliad

Ysgol Brenin Harri’r VIII, Hen Ffordd Henffordd, Y Fenni, NP7 6EP

Rheolau cystadlu

 • Rhaid i oedolyn cyfrifol, boed yn riant neu warcheidwad, yn athro neu’n arweinydd cymdeithas, fod gyda phlant dan 12 oed bob amser.
 • Gall cystadleuwyr ddewis eu darnau eu hunain, ond eu bod o fewn 3 munud o hyd.
 • Rhaid i’r deunyddiau a ddefnyddir, gan gynnwys testunau, cerddoriaeth a chaneuon, fod yn addas i bob oedran. Gwaherddir unrhyw berfformiad sy’n cynnwys deunydd anaddas.
 • Am resymau diogelwch a gofod, rydym wedi gosod uchafswm ar gyfer y niferoedd sy’n cystadlu yn y cystadlaethau i ensembles offerynnol a dawnsio cyfoes.

Cystadlaethau cerddorol

 • Rhaid i gystadleuwyr ddod â 2 gopi o’r gerddoriaeth gyda nhw, gan gynnwys y copi gwreiddiol. Mae un ar eu cyfer eu hunain a’r llall ar gyfer y beirniad; dylai enw’r cystadleuydd a rhif y gystadleuaeth fod ar y copi hwn. Byddwn yn dinistrio copïau ar ôl yr eisteddfod, i gydymffurfio â’r Ddeddf Hawlfraint.
 • Bydd yn rhaid gwahardd unrhyw gystadleuydd nad yw’n cyflwyno cerddoriaeth.
 • Gall arweinwyr neu cyfeilydd fod yn oedolion neu’n blant.
 • Gofynnir i gystadleuwyr os oes angen cyfeilydd arnynt roi gwybod i’r trefnwyr a chyflwyno’r cyfeiliant ymlaen llaw (gweler y ffurflen gais isod).
 • Rhaid i’r ensemble offerynnol gynnwys o leiaf 2 fath gwahanol o offerynnau.

Cystadlaethau llefaru

Gofynnir i’r cystadleuwyr ddod â 2 gopi o’r darn ar gyfer y beirniad a’r trefnydd.

Sut i gystadlu

Gallwch gwblhau’r ffurflen gais ar-lein.

Os hoffech chi gopi caled o’r gais, cysylltwch â Rosemary Williams ar 01873 811814 neu davidwilliams177@btinternet.com neu drwy’r post at: Rosemary Williams, 7 Cwrt Newydd, Crughywel, Powys, NP8 1AQ

Rhagor o wybodaeth

Os oes ymholiadau gennych, cysylltwch â Rosemary Williams ar 01873 811814 neu davidwilliams177@btinternet.com

Nodiadau

 • Bydd pob cystadleuydd sy’n cael llwyfan yn derbyn medal, beirniadaeth ysgrifenedig a gwbr arianol: 1af – £5, 2ail – £3, 3yd – £2)
 • Croeso cynnes i ymwelwyr. Gall oedolion brynu tocyn am £3.00 yn y rhagbrofion, sy’n rhoi mynediad i’r rhagbrofion i gyd ac i’r cystadlaethau terfynol ddydd Sadwrn 21ain Ebrill
 • Mae plant a phobl ifanc i fyny at 18 oed yn dod i mewn am ddim.
 • Byddwn yn tynnu ffotograffau ac yn eu defnyddio i hybu’r eisteddfod.
 • Gwahoddir y côr buddugol (cystadleuaeth rhif 18) i berfformio yng nghystadlaethau terfynol yr oedolion yn Yr Eglwys Methodistiad, Stryd Y Castell, Y Fenni NP7 5EE am 7 o’r gloch ar Fehefin 129ain 2019.

RHAGBROFION

Cynhelir rhagbrofion os oes mwy na thri chais ar gyfer unhryw gystadleuaeth. Bydd rhagbrofion os oes mwy na thri chais ar gyfer unrhyw gystadleuaeth.

Codir tâl mynediad i’r rhagbrofion o £3.00 i oedolion, sy’n mynd tuag at y gost o drefnu’r eisteddfod.  Mae’r tocyn a geir yn y rhagbrofion hefyd yn rhoi mynediad i’r eisteddfod ar 30 Mawrth 2019.

Dyddiadau a lleoliadau rhagbrofion 2019

Mae’r rhagbrofion i gyd yn dechrau am 4.30 y prynhawn.

Cystadlaethau      Dyddiad      Lleoliad   
Dawnsio (gwerin a chyfoes)

Darllen ar olwg gyntaf

Llun, Mawrth 18ed Ysgol Deri View
 Llefaru Mawrth, Mawrth 19eg Ysgol Llandeilo Pertholau
Côr Mercher, Mawrth 20ain  Ysgol Gymraeg Y Fenni
Offerynnol a Phiano Iau, Mawrth 21ain  Ysgol Cantref
 Ensemble Offerynnol Llun, Mawrth 25ain Ysgol Llanffwyst Fawr
 Canu Unigol Mawrth, Mawrth 26ain  Ysgol Gymraeg Y Fenni

 

Sicrhewch eich bod chi’n dod â 2 gopi o’r gerddoriaeth a’r llefaru i’r rhagbrofion

*************************************************************************************************************

 

 

 

CYSTADLEUTHAU CELF, LLENYDDIAETH A FFOTOGRAFFIAETH CYNGOR DREF Y FENNI 2019

Thema i bob cystadleuaeth: Bwrlwm 

Rhaid i bob ymgais gael enw’r disgybl, blwyddyn ysgol ac enw’r ysgol ar gefn yr ymgais a’i throsglwyddo i The One Stop Shop, Market Hall, Cross St, Abergavenny NP7 5HD.

Ni dderbyniwyd unrhyw ymgais heb y manylion hyn

Dyddiad cau bob ymgais: Dydd Mawrth, Mawrth 12ed 2019

Cyflwynir y wobrau yn ystod y cystadleuthau llwyfan yn ystod y bore Dydd Sadwrn, Mawrth 30ain 2019

Cymraeg Iaith Cyntaf – Welsh First Language

Barddoniaeth 

Blwyddyn 1 -2 –      Hyd at 6 llinell / Up to 6 lines
Blwyddyn 3-4 –      Hyd at 8 llinell  / Up to 8 lines
Blwyddyn 5-6 –      Hyd at 12 llinell  / Up to 12 lines

 

Stori – Iaith Cyntaf

Blwyddyn 1 -2 –      Hyd at 150 o eiriau /Up to 150 words
Blwyddyn 3-4 –      Hyd at 200 o eiriau /Up to 200 words
Blwyddyn 5-6 –      Hyd at 250 o eiriau /Up to 250 words

 

Cymraeg Ail Iaith 

Barddoniaeth 

Blwyddyn 1 -2 –      Hyd at 6 llinell / Up to 6 lines
Blwyddyn 3-4 –      Hyd at 8 llinell  / Up to 8 lines
Blwyddyn 5-6 –      Hyd at 12 llinell  / Up to 12 lines

Stori Ail Iaith

Blwyddyn 1 -2 –      Hyd at 150 o eiriau /Up to 150 words
Blwyddyn 3-4 –      Hyd at 200 o eiriau /Up to 200 words
Blwyddyn 5-6 –      Hyd at 250 o eiriau /Up to 250 words

 

Cystadleuthau Saesneg – English Medium Competitions

 1. Poetry English Language only
Blwyddyn 1 -2 –      Hyd at 6 llinell / Up to 6 lines
Blwyddyn 3-4 –      Hyd at 8 llinell  / Up to 8 lines
Blwyddyn 5-6 –      Hyd at 12 llinell  / Up to 12 lines

 

 

 1. Story-English Language only
Blwyddyn 1 -2 –      Hyd at 150 o eiriau /Up to 150 words
Blwyddyn 3-4 –      Hyd at 200 o eiriau /Up to 200 words
Blwyddyn 5-6 –      Hyd at 250 o eiriau /Up to 250 words

 

Celf – Arlunio (unrhyw ddeunydd)

Thema “Bwrlwm” 

2D – dim mwy na 760mm x560mm

Blwyddyn 1-2

Blwyddyn 3-4

Blwyddyn 5-6

Modelau

3D Dim mwy na 750mmx750mx750m

Deffiniad 3D (rhywbeth â ellir ei weld o unrhyw gyfeiriad ac yn gallu dal ei hun)

Ddylai ddim pwyso mwy na 10kg.

Blwyddyn 1-2

Blwyddyn 3-4

Blwyddyn 5-6

Ffotograffiaeth

Yr un thema, sef Bwrlwm: Maint 7˝x 5˝ neu 8˝ x 6˝. All fod yn lun lliw neu du a gwyn OND rhaid i bob ymgais fod heb ffrâm neu gyrion.

Blwyddyn 1-2

Blwyddyn 3-4

Blwyddyn 5-6